Đệ Tử Tưởng Nhớ Thầy

NHỚ THẦY

Dược Sư con ở nơi đây,
Hoàng hôn chiều vắng, bóng Thầy đi đâu?
Đại chúng niệm Phật canh thâu,
Thiền đường tĩnh lặng, phướn sầu nhẹ bay.
Hương đèn khói tỏa tường mây,
Long Đàm bóng hiện hình Thầy uy quang.
Thầy đi để lại từ nhan,
Vạn lòng con trẻ bàng hoàng nhớ thương.
Thầy đi để lại tấm gương,
Hào quang chiếu diệu muôn phương sáng ngời.
Thầy về cõi Phật Thầy ơi!
Lưu danh trần thế rạng ngời Tổ Tông.


HẢI
 đảo tự thân giờ vắng bóng,
TRIỀU lưu nay đã chảy xuôi dòng.
ÂM thanh pháp nhũ còn vang vọng,
Hải ấn in sâu vạn cõi lòng.

(Thầy Hải Triều Âm là một pháp ấn đã in sâu vào hàng ngàn tâm thức của Ni chúng).

Pháp tử Tỳ-kheo-ni Tánh Định – Chùa Dược Sư
kính bút

∞∗∞

TƯỞNG NHỚ THẦY

Thiền thất ngày nào lưu đậm dấu,
Nơi ngồi, chỗ đứng, mà Thầy đâu?
Quẩn quanh ra vào sao mãi thấy
Thấy Thầy cười trên chiếc xe đây
Vòng thất bon bon đôi lần chạy,
Xe dừng, quà bánh gởi bao tay,
Xoa đầu, chú nguyện bầy con trẻ
Bình an, mát mẻ, sẽ thông minh,
Vui vẻ tốt tươi, tuệ tuyệt vời.
Những tưởng ngày vui vẻ còn dài
Nào ngờ duyên mãn, lối chia hai.
Trời Tây, nhẹ gót Thầy đi mãi
Ta Bà lưu luyến lệ sầu ai.

Ni chúng Chùa Bát Nhã
kính bút

∞∗∞


NHỚ MÃI ƠN THẦY

Kính dâng ngàn đóa sen hồng
Thành tâm lễ kính muôn lòng khắc ghi.
Tưởng nhớ tánh đức từ bi,
Niệm duyên tỉnh giác hành trì tánh chân.
Ân sâu nghĩa nặng muôn phần
Đức lành tỏa mát sáng ngần khắp nơi.
Tôn Sư ân đức rạng ngời
Sư Thầy bi mẫn muôn đời khắc ghi.

Ni chúng Chùa Viên Thông
Kính bút

∞∗∞


Ơn Thầy dẫn lối soi đường đạo
Con nguyện trọn đời mãi khắc sâu.

Tưởng nhớ Ân Sư Ni trưởng Hải Triều Âm

Phật tử Thanh Minh (TPHCM)
Kính ghi

 


 ← Điếu Văn Tưởng Niệm Ân SưTưởng Nhớ Ni Trưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *