Tưởng Nhớ Ni Trưởng

Ngưỡng mộ hương giới tỏa lan xa,
Vọng tâm thành kính lễ Sư Bà.
Kính Phật di ngôn, hành Kỉnh Pháp.
Lễ niệm chí thành thượng phẩm sanh.
phụ xứng danh chân Sư phụ,
mẹ hiền Di Mẫu tái lai.
Hải đảo, hải đăng, thuyền nương tựa.
Triều Âm pháp nhũ, dưỡng tâm miêu.
Âm thanh từ mẫu vọng đêm trường.

Tỳ-kheo Thích Tâm Luận
Kính Viếng

∞∗∞

TRỜI PHỦ MÀU MÂY

Ni Trưởng xa rồi! Ni Trưởng ơi!
Trời còn đọng lại hạt mưa rơi
Đại Ninh mây phủ màu tang tóc
Đất Bắc môn đồ thấy chơi vơi.
Tòng lâm nay đã vắng bóng người
Hoa buồn đâu nữa sắc hồng tươi,
Dược Sư lưu dấu chân người bước
Khai mở nhân gian vạn tiếng cười.

Đại Hải Triều Âm mãi vang xa
Bao nhiêu trò khó bước bôn ba,
Năm châu pháp bảo rền sanh chúng
Bốn biển dừng chân nọ bao nhà.
Tiễn biệt người đi, biệt người đi!
Tây Đài thắng cảnh giữa cung ly
Niết Bàn tịch diệt không sầu khổ
Để lại Ta Bà chữ Từ Bi…

Tỳ-kheo Thích Trí Huệ

∞∗∞

TƯỞNG NIỆM

Kính ngưỡng vọng về cõi tịnh thanh
Lễ dưới đài sen dạ chí thành
Giác liễu chân tâm, lìa huyễn cảnh.
Linh quang rạng chiếu chốn non xanh.
Bậc đại đức dày luôn dũng mãnh,
Đại chúng bao người thương kính hạnh.
Lão Bà tâm nguyện độ quần sanh.
Ni lưu trác tuyệt Hải Triều Âm.

Tỳ-kheo-ni Thuần Trí
Bái bút

∞∗∞

TẤM LÒNG VỚI BIỂN

Thầy đi giữa rừng thông rũ lá,
Đất ngậm ngùi, nuốt giọt yêu thương.
Tiếng suối reo xé ruột đoạn trường.
Hiện hóa độ Thầy về Tịnh Độ.

Hóa thân cành liễu vẩy cam lồ.
Dịu mát nhân gian tâm địa khô.
Lớp lớp trẻ già ân tế độ.
Đầu non cuối biển biết Nam mô.

Biển rất lặng, sóng về với nước.
Không gian nào chứa hết từ bi.
Nhật nguyệt sáng danh tâm Bồ Tát.
Núi sông ghi dấu bước chân đi.

Phật tử Quảng Từ Vân cẩn đề

 


 Đệ Tử Tưởng Nhớ Thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *