Thành Kính Tưởng Nguyện

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand

         PHẬT LỊCH 2557, Úc Châu ngày 02 tháng 8 năm 2013

THÀNH KÍNH TƯỞNG NGUYỆN

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Đệ tử, Môn đồ, Pháp quyến.

Qua Cáo Phó, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan biết tin Trưởng lão Ni Trưởng Thích Nữ Hải Triều Âm, sinh năm 1920 tại Tỉnh Hòa Bình, Miền Bắc, đã an nhiên thâu thần thị tịch lúc 11 giờ 56 phút ngày 24 tháng 6 năm Quý Tỵ, nhằm Thứ Tư 31-7-2013 tại Chùa Dược Sư, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Miền Nam. 60 Hạ Lạp. 94 thế tuế.

Lễ Nhập Kim Quan lúc 3 giờ chiều ngày 25 tháng 6, Lễ Viếng Tụng Niệm từ ngày 26, và Lễ Nhập Tháp lúc 3 giờ chiều ngày 30 tháng 6 Quý Tỵ tại trụ xứ Chùa Dược Sư.

Cố Sư Bà Hải Triều Âm là một bậc trưởng thượng trưởng lão đạo đức, nghiêm tu miên mật, mẫu mực đáng kính trong hàng Ni giới Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ, gương hạnh không những trong Ni giới mà lan tỏa cả Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Sư Bà kiến tạo nhiều đạo tràng huấn tu độ chúng từ Sài Gòn, Đồng Nai đến Lâm Đồng.

Là Trưởng Tử Như Lai, mặc áo sắc không thị nhập Ta Bà, hành trạng và cuộc đời như nhạn quá trường không, sinh tử như quán trọ vô thường để đăng trình bản hoài hạnh nguyện. Tuy nhiên, Sư Bà quy ẩn thường lạc ngã tịnh là sự mất mát lớn lao đối với Phật Giáo Việt Nam, nhất là Ni giới, Đệ tử, Môn đồ, Pháp quyến. Sự ra đi của Sư Bà lưu lại niềm kính thương khôn nguôi trong hàng Pháp Lữ cùng Phật tử mọi giới gần xa. Đệ tử, học chúng của Sư Bà có nhiều vị hành đạo ở hải ngoại, trong đó có Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc, Trụ trì Chùa Liên Hoa thành phố Sydney, là một thành viên trong Hội Đồng Điều Hành Phật Giáo Úc Châu từ nhiều năm qua,

Để góp phần tri tán công đức, Phật Giáo Úc Châu xin cơ cảm chia sẻ cùng Chư Tôn Thiền Đức, phân ưu với Môn đồ Pháp quyến và với Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc. Chư Sơn niệm tình thắp 3 nén tâm hương của Giáo Hội dâng lên trước Linh đài Kim quan Cố Ni Trưởng tại Chùa Dược Sư, Lâm Đồng. Và các Tự Viện trong Giáo Hội tùy nghi thiết lễ tưởng nguyện.

Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Cố Ni Trưởng cao đăng Phật quốc, sớm hồi nhập Ta Bà, xiển dương chánh pháp, tiếp Ni độ chúng, cảm hóa chúng sanh.

 NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Đồng thành kính tưởng nguyện:
Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương
Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành
Chư Tăng Ni và Thành viên Tự Viện trong Giáo Hội.

 


Hoài NiệmHoài Niệm Ân Sư 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *