Hoài Niệm

HOÀI NIỆM
Ni Trưởng Thượng Hải Hạ Triều Âm Viên Tịch

Kính niệm Sư Bà thọ chín tư,
Kính ai ngày tối duyệt kinh thư.
Kính trọng Lăng Nghiêm thường dạy chúng
Kính thương niệm Phật mệt không từ.

* * *

Tưởng nhớ cha Tây, mẹ Việt xưa.
Tưởng ai nuôi lão bịnh không chừa.
Tưởng người cao lớn luôn khiêm hạ,
Tưởng kẻ gặp Tăng mãi dạ thưa.

* * *

Hải đăng đèn sáng chiếu Ni lưu,
Hải đức tâm không dứt oán cừu,
Hải chúng Ni giới giờ ly biệt
Hải trí giác tỉnh tuyệt sầu ưu.

* * *

Triều dâng lên xuống biển không vơi,
Triều Âm danh tiếng rạng với đời.
Triều Ni Trưởng tịch chúng lạc lõng,
Triều đăng thượng phẩm mới thảnh thơi.

* * *

Ni giới Bắc Nam quý hạnh đây,
Trưởng dưỡng phước huệ đã đủ đầy.
Viên thành tịnh nghiệp về An Dưỡng,
Tịch chứng vô sanh chẳng muộn ngày.

Tăng chúng và Phật tử Tổ Đình Hương Nghiêm Tịnh viện cầu nguyện Ni sư Trưởng  sớm chứng vô sanh quả đăng Thượng phẩm.

Trụ trì Tổ Đình Tịnh viện Hương Nghiêm.
Ngày 27/6/ năm Quý Tỵ
Liên phương – Thích Toại Châu.


← Cảm NiệmThành Kính Tưởng Nguyện 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *