Mục mới

Những Lá Thư Thầy:Ngày 19-05 nhuận Canh Ngọ (1990).  Pháp Ngữ: MP3: Trích đoạn Lăng Nghiêm Toát Yếu. Pháp Ngữ: Bài viết: Bài 25: Bồ-tát Di Lặc cười. Pháp Ngữ: Bút tích: Nhân quả. Sinh hoạt: LỄ TƯỞNG NIỆM. Khóa tu: Tạ Đàn Dược Sư. Khóa tu: Khai đàn Pháp Hội…

Đọc tiếp