Sự tích Phật A Di Đà

SỰ TÍCH PHẬT A DI ĐÀ Một hôm, bỗng nét mặt đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rạng rỡ như khối vàng rực sáng. Tôn giả Anan hầu cận ngạc nhiên vội vàng thưa hỏi nguyên do. – Lành thay! Lành thay! Lời hỏi công đức vô lượng.…

Đọc tiếp