One comment

  1. Nam mô Phật! Xem những hình ảnh tu học của quý sư cô trang nghiêm, chúng con sanh tâm rất hoan hỷ, phát khởi tâm tinh tấn tu học như quý sư. Rất mong nhà chùa ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp như vậy nữa, để chúng con được xem những hình ảnh tu học của quý sư cô mà phát thêm tín tâm, tinh tấn tu học ạ. Nam mô A Di Đà Phật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *