Lễ vía Phật A Di Đà

Chương trình ngày 17 tháng 11 năm Ất Mùi (27.12.2015) Sáng: NS Vĩnh Lạc giảng về sự tích Phật A Di Đà & Lễ 48 nguyện trong thời Hô chuông hồng chung. Chiều: Tụng kinh Di Đà & Niệm Phật Tối: Lễ cửu bái sám hối & Niệm Phật Hình…

Đọc tiếp

Sự tích Phật A Di Đà

SỰ TÍCH PHẬT A DI ĐÀ Một hôm, bỗng nét mặt đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rạng rỡ như khối vàng rực sáng. Tôn giả Anan hầu cận ngạc nhiên vội vàng thưa hỏi nguyên do. – Lành thay! Lành thay! Lời hỏi công đức vô lượng.…

Đọc tiếp