Chương trình tháng 10

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN TU THÁNG 10 NĂM ẤT MÙI (2015)   Ngày 28/09 âl: Sám hối Hồng Danh. Ngày 29/09 âl: Bố tát. Ngày 30/09 âl: Lễ vía đức Dược Sư. Ngày 01/10 -> 10/10 âl: Đàn tràng chuyên tu TNX. Ngày 11/10 âl: Lễ tạ. Chia sẻ lên Facebook…

Đọc tiếp

Lễ Tạ Đàn Tràng Chuyên Tu

TẠ ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU Lời Khai Thị Ngày Cuối Lai Quả thiền sư dạy rằng: Người xưa có tu có chứng. Ngày nay có tu không chứng. Vì người xưa ngày đêm công phu miên mật không hở. Ngày nay đợi đả thất mới tu, ngày thường thì trễ…

Đọc tiếp