Ni chúng tưởng niệm

DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Kim Quang tháp, giác linh Sư trưởng Hải Triều Âm chứng minh.  Kính bạch giác linh Thầy!…

Đọc tiếp