Lễ Húy Kỵ lần thứ 2

Văn Tác Bạch Tưởng Niệm

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam mô Kim Quang Tháp, Khai Sơn Tịnh Độ Ni Viện, Đại Lão Sư Trưởng Hải Triều Âm Giác Linh.

Hôm nay nhân dịp lễ húy kỵ lần thứ 2 của Thầy, đệ tử và Phật tử chúng con, từ khắp mọi miền đất nước, quy tụ về đây, cung đối trước Bảo Tháp Kim Quang, Giác linh Cố Hòa-thượng Ni, Khai sơn Ni viện Tịnh Độ Đại lão Sư trưởng Hải Triều Âm, thành tâm kính dâng lời tưởng niệm.

Kính bạch giác linh Thầy!

Thành kính dâng Thầy một nén hương
Tâm thơ phảng phất khắp mười phương
Khói hương vô tận trời non nước
Tưởng nhớ ơn Thầy, dạ kính thương.

Thế gian có sanh ắt có diệt. Hòa-thượng Bổn Sư của chúng con đã ra đi theo định luật vô thường, thân tứ đại trả về cát bụi nhưng tánh linh giác của Tôn sư đang tiêu dao nơi cõi tịnh. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, dù vậy, cho đến ngày hôm nay, tất cả đệ tử chúng con, đều không ngăn được dòng cảm xúc, khi nghĩ đến ân đức như trời biển của Tôn Sư mà chúng con chưa một lần đền đáp.

Ngưỡng bạch Giác linh Thầy!

Suốt cuộc đời hành đạo của Thầy là một bài kinh vô tự, bài pháp vô thanh. Người luôn an trú trong tĩnh lặng mà pháp âm vẫn vang dội mãi với thời gian. Hình ảnh Thầy là tấm gương tinh tấn, ân đức cao sâu, tấm lòng bao dung, trí tuệ vô ngại, là bài pháp sống động, thể hiện chân lý bất tuyệt. Phước đức và trí tuệ lực của Thầy đã khai sơn Tịnh Độ Ni Viện và kiến lập 9 đạo tràng để tiếp độ đại chúng, dắt dẫn Phật tử, khai sáng tông môn, ai nấy đều được thừa hưởng ân pháp nhũ, điểm hóa khai tâm của Thầy.

Giờ đây, pháp âm vi diệu vang khắp hoàn cầu, hàng ngày chúng con vẫn còn được huân ướp lời pháp nhũ của Thầy, nhưng sắc thân tứ đại của Thầy đã ngàn thu vĩnh biệt. Hàng đệ tử chúng con đã mất đi hình ảnh cao quý thân thương, vĩnh viễn thiếu vắng bậc ân sư vô vàn tôn kính. Thắm thoát đã 4 năm trôi qua, sự ra đi của Thầy đã để lại cho chúng con và hàng Phật tử một nỗi mất mát lớn lao không gì sánh được. Nhưng chúng con tin rằng Người vẫn luôn hiện diện, theo dõi nâng giấc và từng bước đưa chúng con về bảo sở.

Bốn năm Thầy đã đi xa
Đường về nẻo bước nhạt nhòa khói sương.
Thầy ơi giữa cuộc vô thường
Lời Thầy còn vọng quê hương cội nguồn.

Giờ phút trang trọng này, chúng con thành kính đốt nén tâm hương cúng dường mười phương Tam-bảo, dâng lên giác linh Tôn Sư niềm tôn kính. Đệ tử chúng con khắp Bắc Trung Nam, từ mọi miền đất nước quy tụ về đây, quỳ trước Kim Quang Bảo Tháp, xin phát nguyện: Cố gắng sống đúng lời Phật và Tôn Sư đã chỉ dạy, đoàn kết hòa hợp xây dựng ngôi Tam Bảo, để Phật Pháp trường tồn giữa thế gian, truyền nối ngọn đèn chánh pháp, làm sáng mãi chân lý ngàn đời bất diệt, khiến vô lượng chúng sanh có nơi nương tựa, thoát khổ trầm luân, cùng lên bờ giác.

Và các Phật tử hiện diện nơi đây, hoặc những người tuy ở nơi xa xôi cách trở, vẫn góp tâm góp sức, góp công góp của, hướng tâm về ngày lễ trọng đại này, đều là những người vô vàn kính yêu đạo hạnh và trí tuệ của Tôn sư. Tất cả đồng phát nguyện: tận lực hộ trì chánh pháp, ủng hộ các bậc chân tu, góp phần trang nghiêm ngôi Tam-bảo, đem công đức này hồi hướng cửu phẩm liên hoa. Nguyện đồng sanh về Tây phương Cực Lạc thơm ngát hương sen.

Tất cả chúng con đồng nguyện cầu Giác linh Hòa-thượng Tôn Sư cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta Bà, hoằng hóa chúng sanh đồng thành Phật đạo. Ngưỡng mong giác linh Tôn Sư thùy từ chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Khai sơn Tịnh Độ Ni Viện, Đại lão Sư trưởng Hải Triều Âm giác linh, tác đại chứng minh.

 


Hình ảnh:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply