chuaduocsu

chuaduocsu

Tháng 7 năm con Rồng

Ngày sám hối tháng 7, năm con Rồng Thân gởi TG và đại chúng Viên Thông! Theo ý Thầy thì đại chúng bảo nhau bình tĩnh, bình tĩnh ngó lại tâm mình để tránh những thiếu sót dại dột. Còn…

Pháp Ngữ – Bài 5

Dĩ nhiên muốn là Phật tử thì phải học Phật pháp. Nhưng chúng ta phải nhớ là vàng thường lẫn quặng, nên trong thất giác chi, cành lá đầu tiên của cây Bồ-đề là trí tuệ trạch pháp. Ngay từ…

Chuyện Vua Nghiêu, Vua Thuấn

Thân gởi TG và đại chúng Viên Thông! Sách dạy: “Nước loạn mới biết tôi trung. Nhà nghèo mới biết con hiếu”. Viên Thông nay lâm vào cảnh thiếu người hướng dẫn. Cô CN rất tin kính Tam-bảo nhưng kém khả…