chuaduocsu

chuaduocsu

Lễ Phật Đản

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN Ngày mùng 8 tháng 4 7h25’: Toàn chúng tập trung tại chánh điện. –  Chuông trống niêm hương. – Tán Phật – Lễ Phật. –  Tiểu sám hối. – Tán hương – Khai kinh kệ. –  Giảng…

Lễ vía đức Văn Thù Bồ-tát

Mùng 4 tháng 4 năm Bính Thân (10.05.2016) KỶ NIỆM NGÀY VÍA ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT SỰ TÍCH ĐỨC VĂN THÙ Văn Thù Sư Lợi hay Mạn-Thù-Thất-Lợi là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là Diệu Cát Tường…

Chương trình tháng 4

THÔNG BÁO — 000 — Đầu tháng 04 vì công việc sửa chữa trùng tu lại chánh điện chưa xong, nên chùa không tổ chức đàn tràng chuyên tu Phật thất. Nay xin thông báo Chương trình tổng quát đầu…