Đàn tràng Phật thất tháng 3 (2017)

Đàn tràng chuyên tu tháng 3 năm Đinh Dậu

Từ mùng 1 đến mùng 8-3 năm Đinh Dậu
(28-03-2017 đến 04-04-2017)


* Ngày Khai Đàn:


* Giờ giảng dạy về pháp môn Tịnh Độ:


* Giờ niệm Phật:


* Giờ trai đường:


* Giờ cúng Thí Thực:


* Giờ Niệm Phật Nhiễu Tháp:


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *