Đàn Tu Tứ Niệm Xứ

ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU TỨ NIỆM  XỨ

Từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 10 năm Đinh Dậu (18-11-2017 → 25-11-2017)

Thiên Thai Trí Giả Đại Sư dạy: Tứ Niệm Xứ không phải chỉ đứng đầu đạo phẩm Thanh-văn. Đại thừa cho đến các bậc hành nhân Viên giáo, không một vị nào không y đây hành đạo.

Phật nhập Niết-bàn đáp câu hỏi cuối cùng của ngài Anan: “Tỳ-kheo phải thờ Ba-la-đề-mộc-xoa làm Thầy. Không đồng giới phẩm không cộng trụ. Tỳ-kheo phải y Tứ Niệm Xứ mà hành đạo, không Tứ Niệm Xứ trọn không tiến thú”.

 * Hình ảnh Lễ Khai Đàn.

* Hình ảnh Lễ Tạ Đàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *