Ngày Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Ngàn xứ cần cầu, ngàn xứ ứng.Biển khổ thả thuyền vớt chúng sanh.Diệu hóa thần ứng khó đo lường.Tùy cơ thuyết pháp đồng giải thoát. Một ngàn chỗ cầu, đức Quán Âm ứng cả ngàn chỗ. Trong biển khổ này,…

Ngày Vía Phật Nhập Niết Bàn

Ngày 15-2 năm Quý Mão (06/3/2023) KỶ NIỆM PHẬT NHẬP NIẾT BÀN Hôm nay ngày trăng tròn tháng 2, chúng ta làm lễ kỷ niệm đức Phật nhập Niết-bàn. Lắng nghe lời di giáo: “Này Anan, sau khi ta Niết-bàn,…

Bài 81: Đầu Xuân

Nụ cười Di Lặc từ nội thức thanh tịnh đã dẹp tan 6 giặc, đã khéo hộ 6 căn. Trong cuộc sống chúng ta bị 6 giặc cám dỗ nên tham giận, si mê, kiêu căng, ngã mạn, cống cao…