Pháp Ngữ Khai Thất

IMG_5665_resize IMG_5686_resize

PHÁP NGỮ KHAI THỊ

Ngài Lai Quả thiền sư ở chùa Cao Mân – Trung Quốc, chuyên tu và hoằng dương pháp thoại đầu. Vì cùng một phương pháp tu thiền nên Cố Sư trưởng Hải Triều Âm mượn lời khai thị của ngài cho đạo tràng Tứ Niệm Xứ, để đại chúng được ân triêm pháp vũ của ngài và được kết duyên với ngài. Thiền sư là một thánh Tăng xuất hiện bên Tàu cùng thời với ngài Hư Vân. Mỗi lời nói của ngài là một chủng tử gieo vào tạng thức để ngày mai  thành quả Phật.

Nay chùa Dược Sư tổ chức chuyên tu TNX xin được mượn lời Khai Thị của các Ngài để sách tấn đại chúng trong những ngày chuyên tu. Mỗi ngày sẽ đọc một bài, đây là Lời Khai Thị ngày đầu.

Năm 1942, Ngài tổ chức đả thất ở chùa Cao Mân, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là pháp ngữ khai thất của Lai Quả thiền sư:

Hôm nay nhiều người vì các ông phải bận rộn. Chẳng những trong chùa bận rộn, ngoài chùa bận rộn mà mười phương Phật, Bồ-tát, Hộ pháp Long thiên cũng bận rộn vì các ông đả thất.

Quy củ đả thất rất nghiêm. Muốn cho các ông sống thì sống, muốn cho các ông chết thì chết. Đứng ngay chỗ này chết.

Trong thời kỳ đả thất, không chào duy na, không thăm ban thủ, thân không lăng xăng, miệng không nói năng. Những mệt mỏi xin nghỉ thiền, nghỉ kinh hành… không ai dám to gan cho phép.

Sống đả thất, chết cũng đả thất, mạnh đả thất, đau cũng đả thất. Bệnh đứng không nổi làm sao tu? Nếu thật đã hết lực thì quẳng cái thân vô ích ấy xuống gầm đơn, đợi sau ngày giải thất đem chôn. Dù là 5 hay 3 người cũng vậy. Đó là cách giải quyết bệnh hoạn.

Ta bảo cho các ông biết, ngày đả thất, ngồi thiền, đi kinh hành, đi trai đường v.v… cho đến tiểu tiện mà quay đầu một cái hoặc cười đùa là hương bản của Duy na và Ban thủ đều hướng về các ông mà đập. Bị đòn mà chưa chết thì vẫn phải đả thất.

Ta đã cảnh cáo rồi. Các ông phải vâng theo quy củ, không được sai mảy may. Các ông phải hiểu rõ ràng, không việc gì hơn việc ngộ đạo liễu sanh thoát tử.

CUNG THỈNH ĐẠI CHÚNG KHAI THẤT! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *