Cúng Táo Quân (2018)

KHẤN NGUYỆN TÁO QUÂN Ngày 23 tháng chạp năm Đinh Dậu (08-02-2018) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Giám Trai Sứ Giả Bồ-tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát Ma-ha-tát. Ngưỡng bạch mười phương…

Đọc tiếp