Khánh đản Văn Thù Bồ Tát (2019)

Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Mùng 4 tháng 4 năm Kỷ Hợi (08-05-2019)

Kỷ Niệm Khánh Đản Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cũng là Ngày Kỷ Niệm Tôn sư Hải Triều Âm xuất gia.

Ni chúng Dược Sư đọc lại lời Kinh Văn Thù Sư Lợi:

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI

Như vậy tôi nghe, một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, cùng 8.000 đại Tỳ-kheo, trưởng lão Xá Lợi Phất, đại Mục Kiền Liên v.v… làm thượng thủ.
Bồ-tát Hiền kiếp 1000 vị, đức Di Lặc làm thượng thủ. Lại có mười phương
Bồ-tát đến dự, đức Quán Thế Âm làm thượng thủ.
Cuối đêm, Phật nhập định, hào quang rực rỡ chói khắp rừng Kỳ Đà, xoay quanh vận chuyển chiếu ngay phòng Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, hóa thành 7 cái đài bằng vàng. Mỗi đài có 500 hóa Phật đi kinh hành.
Bồ-tát Bạt Đà Bà La kính lễ tịnh xá Phật, đến liêu ngài Anan giục báo hiệu cho đại chúng biết.
– Kính thưa Thánh-giả, Thế Tôn chưa ban sắc lệnh, tôi làm sao dám đánh kiền chùy họp chúng.
Tôn giả Xá Lợi Phất cũng vừa đến, bảo Anan: “Pháp đệ! Nên tùy nghi nhóm chúng”. Anan liền đánh kiền chùy tập chúng. Tiếng vang dội khắp cả nước đều nghe. Trên cõi trời Hữu Đỉnh, Thích, Phạm, Hộ Thế, Tứ Thiên Vương cùng các thiên tử vội hoa hương đến vườn Kỳ Đà.
Bấy giờ đức Thế Tôn xuất định, mỉm cười, hào quang năm sắc từ miệng Phật hiện ra. Rừng Kỳ Đà biến thành ngọc lưu ly. Thánh giả Văn Thù vào trong tịnh xá lễ Phật, dưới mỗi đầu gối bỗng có 5 bông sen. Từ trên đầu 10 ngón tay chắp lại, hiện ra 10.000 hoa sen vàng. Ngài Văn Thù dùng hoa này tung lên cúng dường đức Phật. Xong ngài nhiễu Phật 3 vòng rồi lui về chỗ ngồi. Bồ-tát Bạt Đà Bà La đảnh lễ thỉnh Phật nói về Thánh giả Văn Thù. Phật dạy: “Ngài đã từng gần gũi trăm ngàn chư Phật, nay ở cõi Ta Bà làm Phật sự. Ngài thường biến hiện tự tại khắp mười phương thế giới, về sau lâu xa mới nhập Niết-bàn”.
Phật bảo Bạt Đà Bà La và đại chúng: Thánh giả Văn Thù vô lượng thần thông. Chúng sanh nào được nghe tên ngài, liền dứt trừ 12 ức kiếp sanh tử tội nặng. Ai lễ bái cúng dường, đời đời thường sanh trong nhà Phật. Cho nên chúng sanh phải ân cần nhớ niệm hình tượng ngài. Nếu quán không được tỏ rõ (bởi vì đời trước đã gây nghiệp chướng nặng nề) thì phải tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, xưng niệm danh hiệu Thánh giả từ 1 đến 7 ngày, cầu nguyện thì sẽ thấy hình tượng ngài trong mộng. Muốn cầu chứng quả, lễ bái Thánh tượng một ngày một đêm, quán tưởng thấy được hình ngài, sẽ chứng A-la-hán. Ai thâm tín kinh Phương Đẳng, tu pháp thiền định, tâm còn tán loạn, thành kính niệm danh hiệu ngài thì trong chiêm bao được nghe nghĩa chân thật viên diệu. Tâm người này được kiên cố, bất thoái nơi đạo Vô-thượng.
Này Bạt Đà Bà La! Ai muốn tu phước nghiệp Bồ-tát, mà thường nghĩ nhớ đến Thánh giả Văn Thù thì ngài hiện thân bần cùng cô độc đến trước hành giả.
Các bậc trí tuệ phải nhìn xét cho kỹ Văn Thù đủ 32 tướng quý, 80 vẻ đẹp. Hằng quán tưởng như vậy. Lại nhờ oai lực chánh định Thủ Lăng Nghiêm, sẽ mau chóng được thấy Thánh giả Văn Thù.
Sau khi Phật diệt độ, ai được nghe danh hiệu Văn Thù, thấy hình tượng Văn Thù thì trăm ngàn kiếp chẳng sa ác đạo. Ai thọ trì danh hiệu Thánh giả, thường sanh về các quốc độ thanh tịnh, gặp Phật nghe pháp, chứng vô sanh nhẫn.
Này Bạt Đà Bà La! Thánh giả Văn thù chứng được thân bất hoại. Ông đã nghe những lời ta nói, phải khéo thọ trì, vì chúng sanh rộng bày.
Bạt Đà Bà La cùng các đại Bồ-tát, tôn giả Xá Lợi Phất cùng Thanh-văn Tăng, Thiên Long bát bộ, tất cả đại chúng hoan hỷ phụng hành.
Phật nói kinh Văn Thù Sư Lợi đã xong.

Đại Tạng Kinh. Quyển 463.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply