Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005 – Phần 4 – Căn Bản Bồ Đề

CĂN BẢN BỒ ĐỀ| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #4)Cơ thể của chúng ta có Tánh biết, chúng ta goi là cái tâm, cái Tâm linh của mình. Tánh biết ở nơi mắt phát ra cái thấy, thế cho nên gọi con mắt là căn. Nhưng mà thật cái căn mà nó thấy thì phải có Tánh biết nó mới thấy, chứ không phải con mắt bằng thịt mà thấy được, cho nên người chết không có thấy. Cũng Tánh biết ấy mà ở nơi tai thì gọi là cái nghe, ở nơi mũi gọi là cái ngửi, cho nên chúng ta có Sáu căn ở sáu cơ quan. Nhớ là căn bằng thịt nó không có biết mà phải có Tánh biết, cho nên nói căn là phải có Tánh biết ở trong. Vậy Tánh biết là căn bản, cái ấy nó giác biết, cho nên gọi là Căn bản Bồ đề. Bây giờ ta nói một con mắt để cho nó dễ nhận. Cái Tánh biết ở nơi con mắt, hễ có ánh sáng chiếu sự vật thì chúng ta thấy, thấy bóng ảnh, thấy sự vật. Thế tại làm sao cái thấy này gọi là thức? Căn mà gặp trần thì phát sanh ra thức. Nói thức nghĩa là biết, nhưng mà biết sai, không đúng thì gọi là thức. Thế vậy bây giờ sao mình gọi nó biết, mà nó biết sai? Chính là cái Tánh thấy mà bây giờ nó cũng vẫn thấy, nhưng nó thấy sai, cho nên mình đặt tên nó là cái thức, mình không gọi nó là Tánh Bồ đề nữa. Thế cho nên cái biết này, cái thấy này nó tùy duyên tuần nghiệp, chứ nó không phải sự thật. Vì vậy người ta gọi nó là cái Nhãn thức là cái thấy, cái biết nhưng mà sai. Vì vậy trong Kinh Lăng Nghiêm đây bắt đầu Phật dạy chúng mình phải phân biệt căn và thức, cũng là Tánh biết. Biết thấy là Căn bản Bồ đề gọi là căn, tức là cái gốc để mà thấy. Nhưng mà chúng ta bây giờ mỗi người đeo nghiệp, mỗi loài có con mắt khác nhau, đấy là cái Chánh báo. Rồi cái Y báo là cái sáng, cái tối mỗi loài khác nhau. Cho nên mắt con Mèo nó thấy cả đêm cả ngày, mắt con Cú chỉ thấy được ban đêm, mắt con người chỉ thấy được ban ngày. Mỗi loài có Quả báo khác nhau, thế cho nên sáng, tối nó theo duyên.Thầy nhắc lại, Căn bản Bồ đề là Tánh biết chính là mình. Cho nên cái ấy ở nơi mắt nó thấy, ở nơi tai nó nghe, ở Sáu căn nó đều biết. Mà cái tánh này Phật dạy nó ở khắp Pháp giới, cho nên gọi là Vô Lượng Quang. Cái tánh này bé mình cũng thấy, già mình cũng vẫn thấy, kiếp trước mình thấy, kiếp sau mình vẫn thấy, cho nên nó không sanh không diệt goi là Vô Lượng Thọ. Phật đã thành công đắc quả trong sự nghiệp trở về Chân tâm Bản tánh rồi, cho nên Ông ấy lấy tên là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, nói theo tiếng Ấn Độ gọi là Phật A DI ĐÀ, hễ ai trở về sống với cái tánh này thì có Vô Biên Công Đức. Đấy là người sống với Căn bản Bồ đề. Còn bọn chúng mình bây giờ sống với thức là Căn bản Sinh tử. Chúng mình bây giờ cả ngày sống bằng Nhãn thức, Nhĩ thức, Sáu căn chuyển thành Sáu thức, nghĩa là vẫn biết nhưng mà biết sai lầm. Cả ngày chúng mình biết bằng con mắt, cứ cho là mình thấy thật, sống với Chánh báo, Y báo của mình, sống bằng con mắt với Mặt trời, hai trần sáng và tối. Thế cho nên cái biết của mình bây giờ gọi là Nhãn thức, ở nơi tai gọi là Nhĩ thức. Cái Căn bản Bồ đề của mình bây giờ nó theo nghiệp theo duyên cho nên cái thấy, biết của mình sai. Mình vẫn dùng đến nó cho nên sống với căn bản đấy, nhưng mà theo nghiệp, theo duyên mà thấy, mà nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Cho nên chúng mình bây giờ sống bằng Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỹ thức, Thiệt thức, Thân thức và Ý thức. Chúng mình bây giờ thấy biết bằng đường mê, đấy là luân hồi sinh tử.Còn nếu thấy, biết bằng Sáu căn của mình, sáu cái Căn bản Bồ đề thì đó là làm Phật, làm Tổ, làm Đức Phật A DI ĐÀ. Cho nên Tông Tịnh Độ bây giờ cả ngày cứ niệm Nam mô A DI ĐÀ Phật. Niệm là nhớ ra, đừng quên nữa, nhớ ra trở về sống với Phật A DI ĐÀ, tức là sống với Chân tâm Bản tánh của mình. Cứ từng niệm sống với Căn bản Bồ đề là Tánh giác – Vô Lượng Quang, không sanh không diệt là Vô Lượng Thọ. Cứ từng niệm nhớ ra, mà nhớ cho đến Nhất tâm Bất loạn. Một niệm là thành Phật ở một niệm. Bây giờ cả ngày nhất tâm niệm không loạn tức là cả ngày mình làm Ông Phật, không trở về làm chúng sanh, cả ngày tỉnh thức, không mê muội nữa.(Còn tiếp)- Cố Ni trưởng Hải Triều ÂmKỷ niệm thời khóa Tịnh Độ chiều thứ năm hàng tuần THU 29/3 tại bến đò Hân Tịnh.Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cảĐệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.Namo A MI ĐÀ Phật,Hue Vien Lotus – Trân trọng chia sẻ

Gepostet von Hue Vien Lotus am Donnerstag, 29. März 2018

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply