Tín Nguyện Hạnh

Chuyên niệm A Di Đà.
Chẳng cần trừ vọng tưởng.
Niệm niệm nếu nối luôn,
Quyết định sanh An Dưỡng.

Chuyên niệm A Di Đà,
Chẳng cần hỏi là ai?
Chỉ cần tâm bất loạn
Quyết định thoát luân hồi.

Chuyên niệm A Di Đà,
Một lòng sám nghiệp xưa.
Đã nhờ đến sức Phật,
Quyết định tội tiêu trừ.

Chuyên niệm A Di Đà,
Chẳng cần phương tiện khác.
Miễn là tâm thường nhớ,
Quyết định thành một phiến.

Chuyên niệm A Di Đà,
Trên đền bốn ân lớn.
Bởi vì không rời Phật,
Quyết định lợi quần sanh.

Chuyên niệm A Di Đà,
Dù chẳng cau tỏ ngộ.
Một phen đến Tây phương
Quyết định chứng Vô sanh.

Chuyên niệm A Di Đà,
Chỉ cần tin lời Phật.
Phát nguyện về cõi Phật
Quyết định sẽ thành Phật.

(Trích trong Pháp Môn Tịnh Độ của Sư trưởng Hải Triều Âm)

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply