Vu Lan Thắng Hội

Ngày 15 tháng 7 năm Kỷ Hợi (15-08-2019)

LỄ VU LAN

Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan.
Bến giác mùa thu sóng đạo ngàn
Những ai là người mang ơn nặng
Đều vận lòng thành đón Vu Lan.

* Niêm Hương – Lễ Phật:

* Ni Sư Vĩnh Lạc Đọc Bài Ý Nghĩa Vu Lan:

* Tụng Kinh Vu Lan:

* Kinh Hành Chúc Nguyện Phẩm Vật, Tịnh Tài:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Nam mô Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát, nhất thiết Hiền Thánh Tăng.

Từ bi chứng minh công đức cho mười phương Phật tử, đã tuân phụng Như Lai di giáo. Nhân ngày chúng Tăng tự tứ, làm lễ Vu Lan, dâng y và cúng dường phẩm vật, cùng hương trà hoa trái, hồi hướng công đức về cha mẹ hiện tiền, quá khứ phụ mẫu, cửu huyền thất tổ, lịch kiếp thân duyên, nội ngoại gia tiên, lục thân quyến thuộc. Rộng cùng mười phương trăm họ, đồng tiêu tội chướng, đồng thoát khổ luân, đồng sanh An Lạc, đồng thành Phật đạo.

* SC Viên Lạc Tuyên Sớ Vu Lan:

* Trai Tăng:

* Chiều Đại Đàn Thí Thực:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply