Đàn Tu Tứ Niệm Xứ Tháng 2 (2019)

Mùng 1 tháng 2 năm Kỷ Hợi (06-03-2019)

Chùa Dược Sư tổ chức Đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ.

Cố Sư trưởng Hải Triều Âm giới thiệu về một pháp môn thiết yếu

TỨ NIỆM XỨ

Các báo chí khắp thế giới lên tiếng chống ô nhiễm không gian, ô nhiễm biển cả, ô nhiễm đại địa v.v… Phật-giáo đã 3000 năm tiến trình tích cực thanh lọc thân miệng ý, chống nạn tâm ô nhiễm.

Hành thiền phát triển toàn thể con người, khai mở những năng lực tinh thần kỳ diệu. Thiền có 2 : Samatha (Chỉ, định) và Vipassana (Quán, minh sát tuệ).

Thiền minh sát soi tỏ 4 đặc thù của vạn pháp là vô thường, vô ngã, khổ và không, nên lột bỏ mọi ảo kiến về cái ta, gột rửa tận cùng tất cả ô nhiễm của tâm. Trong 8 chánh đạo, chánh kiến và chánh tư duy thuộc về tuệ. Chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm thuộc về định. Chánh ngữ và chánh nghiệp thuộc về giới.

Chánh niệm đạt được song song cả định và tuệ, tăng trưởng năng lực sâu sắc bén nhạy cho chánh tư duy và chánh kiến. Trong thời đại hỗn tạp, loài người đang mất thăng bằng tâm trí, công phu chánh niệm quả thật vô cùng thiết yếu để đạt đến trạng thái tâm linh trong sạch, tĩnh lặng và tự tại.


* Hình ảnh Ngày Khai Đàn.

* Hình ảnh Ngày Tạ Đàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *