Lễ Khai Đàn

NHÂN TUẦN LỄ TƯỞNG NIỆM SƯ TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM –
Lễ Khai Đàn Chuyên Niệm Phật 
SƯ TRƯỞNG HUẤN TỪ
Này các huynh đệ, Thầy rất vui mừng vì có thêm bao nhiêu rường cột vững chắc ghé vai chung gánh bổn phận xây dựng ngôi Tam-bảo. Mong rằng ai nấy để tâm đến tiền đồ Phật giáo. Cố gắng phát huy ánh sáng trí tuệ Phật trên quả đất đầy khổ đau này. Đắp y nhà Phật là khoác binh phục, bước vào mặt trận chống phá vô minh. Cùng nhau dẹp hết ngã ái, ngã chấp, những tư tưởng riêng tư, những quyền lợi vị kỷ. Ai nấy phụng vâng lục hòa. Đoàn kết xây dựng nền luật học. Nâng cao ngọn đuốc giải thoát.
Làm sao chùa chúng ta là một Tăng đoàn đúng như lời Phật dạy, một chúng thanh tịnh hòa hợp, một gương mẫu của nếp sống an vui.
Thời Phật mỗi Tăng Ni là một Thánh nhân. Chúng ta cũng có Phật tánh như các ngài. Cũng có giới luật và pháp bảo như các ngài. Nhân duyên vô thượng đầy đủ. Làm sao chúng ta không đưa thân miệng ý vào trong khuôn khổ Hiền Thánh để cha mẹ tổ tiên ơn nhờ.
Nếu các huynh đệ có một tinh thần, một nghị lực, một lối sống đúng pháp thì hiện tại chúng ta đang ngự tòa sen, đâu có phải đợi đến lâm chung đức Phật mới tiếp dẫn.
Các huynh đệ ơi! Chúng ta hãy đùm bọc nhau. Thông cảm mà hỷ xả những khiếm khuyết sai lầm. Đừng vì những nhỏ mọn không đâu mà nứt rạn chữ Hòa, mất nền tảng của Tăng già, mất căn bản của Thánh chúng. Cố gắng dắt dìu nhau ra khỏi lưới ma, bước lên Phật địa, ở trong hào quang trí tuệ viên minh! 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *