Lễ Tác Pháp Tự Tứ 2023

Ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão
(29/08/2023)

LỄ TÁC PHÁP TỰ TỨ 2023

* Đại Chúng Vân Tập Tại Tổ Đường lúc 14h30:

Lễ Tổ.

* Quang Lâm Chánh Điện, Niêm Hương – Lễ Phật:

* Thông Kiểm Số Chúng Tự Tứ:

SC Kim Liên bạch thông kiểm số chúng.

* Toàn Chúng Lắng Nghe Lời Giáo Sắc Của Đại Tăng:

SC Hồng Châu trùng tuyên lời giáo sắc của Đại Tăng.

* Tụng Kinh Tự Tứ Thanh Lương:

* Thượng Tòa Đối Thú Tự Tứ:

Ý NGHĨA TỰ TỨ

Tự là tự mình. Tứ là tha hồ. Trải thân đảnh lễ cầu thỉnh mọi người, hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi, xin tận tình chỉ bảo. Ta biết lỗi sám hối, khiến thân tâm được hoàn toàn thanh tịnh.

Nhân duyên: Một trụ xứ, chúng Tỳ-kheo an cư, tự đặt luật lệ, không cùng nhau nói, để được tuyệt đối an tĩnh. Phật dạy: “Ngu si lấy hại làm lợi. Sống chung với nhau như oan gia. Ta vô số phương tiện dạy các Tỳ-kheo phải dạy dỗ nhau, nghe lời nhau, giác ngộ lẫn nhau. Nếu hành pháp câm, phạm tội”.

Bọn Lục Quần liền cử tội thanh tịnh Tỳ-kheo. Phật dạy: “Muốn cử lỗi ai, trước phải cầu nghe, đến người đó phân tách minh định lỗi lầm. Nếu họ chịu sám hối thì thôi. Nếu không nghe, mới cử tội”.

Lục Quần lại đến thanh tịnh Tỳ-kheo cầu nghe. Phật bảo: Muốn cầu người ta nghe, chính mình phải đủ 5 pháp:

1) Phải thời, không được phi thời. Không nên cầu người đang bệnh hoặc đang sân nghe chỉ lỗi.
2) Chân thật không được hư dối. Thật có lỗi lầm, không do vu báng.
3) Lợi ích không dùng vô ích. Việc cần đáng nói mới nói, không lèm bèm vụn vặt hão huyền.
4) Mềm mỏng hòa nhã, không dùng lời thô tháo, cứng xẵng.
5) Từ tâm không dùng sân giận, chân thật xây dựng không vì hiềm thù.

Các Tỳ-kheo đủ 5 pháp cầu Lục Quần nghe, Lục Quần không nghe. Phật dạy: “Từ nay an cư xong, phải tự tứ”.

Cho ngăn tự tứ nếu phi pháp. Ngày tự tứ không nên cầu nghe, vì người tự tứ chính đương thỉnh chỉ lỗi. Phật bắt buộc trước phải sám hối tất cả lỗi lầm cho thanh tịnh, rồi sau mới tự tứ.

Chúng ta ngày nay căn tánh kém cỏi lười biếng. 90 ngày an cư đi qua, đã không chứng Thánh quả còn đầy lỗi lầm. Dù đã sám hối vẫn trải cỏ ngồi trên đất trống, vâng lời Phật, sạch lòng, kính cẩn cầu người mắt sáng theo chỗ thấy nghe nghi chỉ rõ những thiếu sót.

Rửa sạch ba nghiệp, sáu căn thanh tịnh, làm sao pháp nhãn chẳng khai mở để thân chứng diệu tịnh minh tâm.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

                                                                    (Cố Sư trưởng Hải Triều Âm)

* Đại Chúng Bạch Tự Tứ:

* Đại Chúng Lễ Tạ Chủ Pháp Sự:

SC Vĩnh Thái và SC Hạnh Hiếu dâng lời tác bạch.
Ni Sư Vĩnh Lạc Ban Huấn Từ Tán Hạ.

* Đại Chúng Lễ Tạ Ban Chức Sự:

Cô Đắc Quang và Cô Đồng Quang đại diện tác bạch.
Ni Sư Bảo Giác đáp từ.

* Đại Diện Thí Chủ Dâng Y Công Đức:

Phật tử Liên Hương và Phật tử Hạnh Tâm đại diện thí chủ tác bạch dâng y.
SC An Khánh và SC Thiện Nhân thay Ni Tăng nhận Y Công Đức.
Ni Sư Vĩnh Lạc đáp từ.

* Lễ Đức Bổn Sư – Hồi Hướng – Tam Quy:

* Chúc Tán Đức Hộ Pháp:

* Tán Lễ Giác Linh Tôn Sư:

ĐÀN TRÀNG VIÊN MÃN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *