LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 2022

NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM NHÂM DẦN (24/10/2022), KỶ NIỆM NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ.
CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC KHÓA LỄ CHUYÊN TỤNG KINH DƯỢC SƯ MỘT NGÀY.

Phương Đông là nơi bình minh lóe sáng phá tan đêm dài. Từ phương Đông, ánh hồng quang tia chiếu khắp làn mây, khiến cho trời đen trở thành trong xanh, sương lạnh biến thành hạt trai, lóng lánh trang điểm khắp lùm cây bụi cỏ.

Từ phương Đông, luồng điện sinh khí truyền khắp người vật, kiến sâu, hoa lá, núi sông… nên phương Đông đứng chủ sự sinh hoạt. Hải hội Dược Sư Phật Bồ-tát, từ phương Đông tỏa từ bi lực về cõi Ta Bà. Thật ra thì tất cả mười phương đều có hằng sa Tịnh-độ, mà Phật nào chẳng cứu tử độ sanh. Nhưng cổ lệ Á Đông từ hồi nào, vẫn đặc biệt giao trách nhiệm tiêu tai diên thọ cho đức Dược Sư ở phương Đông. Còn tiếp dẫn người mất thì đặc biệt gửi đức A Di Đà về phương Tây. Đó là cốt cho kẻ sơ tâm có nơi y cứ và người giản dị dễ hiểu mà thành tựu định tâm.

Đức Dược Sư tên là Lưu Ly Quang. Hai vị Bồ-tát hầu cận tên là Nhật Quang và Nguyệt Quang. Cúng dường quý ngài phải 49 ngọn đèn. Bởi vì cần ánh sáng trí tuệ mới có thể cứu bệnh tận gốc. Bát Nhã Kim Cang từ tâm địa lưu ly phát ra mới có thể thanh trừ vô minh cố tật.

Kinh dạy: “Bảy ngày thọ bát quan trai giới, thân sạch sẽ, miệng ăn chay, tâm không tham dục, không giận hại ai, đối với hết thảy hữu tình khởi tâm lợi ích an vui, từ bi hỷ xả, bình đẳng hòa nhã, tụng kinh Bổn Nguyện Dược Sư, suy nghĩ nghĩa kinh rồi đem diễn thuyết khai thị cho người. Thế thì tùy ý cầu gì cũng được, cầu sống lâu được sống lâu, cầu giàu có được giàu có, cho tới cầu đại Niết-bàn được đại Niết-bàn”.

Bất luận sự gì không hợp lý đều gọi là vô minh. Phật là giác sát phiền não, giác ngộ giải thoát vô minh. Hễ thanh trừ vô minh thì cầu gì cũng được. Tám vạn bốn ngàn trần lao đều từ vô minh khởi. Nên Giới Định Tuệ có thể giải tất cả oan, gỡ tất cả kết.

Nam mô tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật.
Nam mô tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.

                                                                            (Cố Tôn sư Hải Triều Âm)

 

 

 

 

                                                                        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *