Phật thất tháng 3

Trong hoàn cảnh cả thế giới đại nạn, Chùa Dược Sư chỉ xin góp chút tâm thành, chuyên tâm tu hành niệm Phật:

Nguyện cầu Đại dịch bệnh Corona trên toàn thế giới sớm chấm dứt, vạn dân an lạc.

Đội ngũ y tế, các Y Bác sĩ, điều dưỡng, các binh sĩ quân đội, các cơ quan ban ngành, những mạnh thường quân phục vụ xã hội, sức khỏe dồi dào, phước đức trang nghiêm, gia quyến bình an, sở cầu như ý.

Tất cả bệnh nhân bổn mạng bình an, bệnh căn thuyên giảm, thọ khang an lạc, vạn sự thái ninh.

Nguyện cầu thế giới bạt hết tai nạn, tai tiêu phước giáng, thế giới hòa bình, Việt Nam hưng vượng, sát khí tiêu trừ, gió lành khắp tỏa, thiện đạo lưu thông, gió hòa mưa thuận, nước thái dân an, nhà nhà chăm bón phước duyên, đời đời chăm làm Phật sự.

Bốn ân tổng báo, ba cõi ân triêm, pháp giới chúng sanh đồng sanh An Lạc, đồng thành Phật đạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *