Phổ Cáo Đón Xuân

Chương trình chuyên tu từ ngày 27 – 29 tháng chạp, năm Tân Sửu
(tức là từ ngày 29 – 31/1/2022)
Theo lời Phổ Cáo của Sư trưởng Hải Triều Âm

Phổ Cáo Đón Xuân

Kính bạch đại chúng!

Nhập gia tùy tục! Mỗi năm Tết đến, chùa chúng ta tuy bổn phận là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nhưng vẫn cùng toàn quốc Việt Nam đón xuân mừng tuổi. Vui hòa với nhịp sống thế gian như vậy đã không trái đạo lại còn là chính ý Phật Tổ. Kinh dạy: “Nhất thiết chư pháp vô phi Phật Pháp”. Xuất thế gian ở ngay trong thế gian là diệu dụng của Bồ-đề. Thầy chắp tay tùy hỷ tán thán những ngày vui đầu năm của đại chúng.

Nhưng tuy vẫn thở chung một bầu không khí nhộn nhịp vui tươi của ngày năm mới, chúng ta nên mở con mắt đạo nhìn một sự thật. Ngày Tết là ngày “bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”.

Cái vui của thế gian là thế. Muốn cho loài người vui thì trâu bò, heo dê, gà vịt, cua cá phải chết. Nhà nhà bếp bếp thi nhau chặt cổ, mổ bụng chúng sanh. Vậy thì ngày Tết là ngày vui hay ngày khổ? Theo Phật giáo, đó là ngày loài người gieo ác nhân. Ngày chúng sanh trả nợ máu. Đại thừa Phật giáo có mặt ở Việt Nam đã ngót ba ngàn năm mà vẫn chưa có thể chuyển hóa được một phong tục rõ ràng không hợp lý. Chẳng phải là lỗi của Tăng Ni chúng ta hay sao?

Tổ dạy có 3 cách giải thoát: 1) Thượng căn tự lực giác ngộ. Đây là giải thoát bằng Tuệ. 2) Trung căn đọc tụng kinh sách, học và hiểu. Đây là giải thoát bằng Trí. 3) Hạ căn một lòng cầu nguyện. Đây là giải thoát bằng lòng Tin. Chưa có thể giác tỉnh quần chúng, ta chỉ có cách đền tội bằng cầu nguyện. Nên ngày 28, 29, 30 Tết chúng ta đổi việc sắm tết làm một đàn chay, giải oan gỡ kết cho ta và người.

Hương Sen chuyên niệm đức A Di Đà, Dược Sư chuyên niệm đức Lưu Ly Quang, Lăng Nghiêm chuyên niệm đức Quán Thế Âm, Linh Quang chuyên sám Lương Hoàng lạy đức Bổn Sư, Liên Hoa chuyên tụng Pháp Hoa, Viên Thông chuyên lạy Thủy Sám, Bát Nhã chuyên tụng Bát Nhã, Ni Liên chuyên lễ Đức Địa Tạng. Chương trình tụng niệm lễ bái tùy mỗi trụ xứ soạn thảo. Ai muốn dâng lễ phẩm chúc tết Thầy, ít nhiều xin cứ gởi cúng vào đàn chay, trên cúng dường Tam-bảo, dưới đảnh lễ tạ ơn đại chúng.

Nguyện cầu âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ-tát ma-ha-tát.

Linh Quang 21-12 ÂL (1994)
Thầy Hải Triều Âm
Phổ cáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *