Thuốc bổ

Sân giận là thuốc độc. Từ bi là thuốc bổ. Đức Phật luôn tươi mát vì Ngài chuyên dùng thuốc bổ. 

Mỗi ngày đến là một trang giấy trắng của đời mình. Hãy viết lên đấy những dòng chữ đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *