Tụng kinh Dược Sư cầu nguyện

Ni chúng chùa Dược Sư, Dược Sư 2 và Bát Nhã chúng con xin góp tâm cùng với chư Tôn đức Tăng Ni trên toàn quốc, vào ngày 27-07-2021 (nhằm ngày 18-6 năm Tân Sửu) tổ chức trì tụng Kinh Dược Sư, cầu nguyện:

Dịch bệnh virus Corona tại Việt Nam và trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ, vạn dân an lạc, thoát khổ đói nghèo, sở cầu như ý.

Đội ngũ các y bác sĩ, điều dưỡng, các mạnh thường quân, binh sĩ quân đội, các cơ quan ban ngành, phục vụ cho công cuộc phòng chống dịch Corona, sức khỏe được dồi dào, phước đức trang nghiêm, có thêm sức mạnh từ tâm, chăm sóc phục vụ bệnh nhân, gia quyến bình an mạnh khỏe.

Tất cả bệnh nhân bệnh căn thuyên giảm, bổn mạng bình an. Những nạn nhân quá vãng được sanh về cảnh giới an lành.

Kế nguyện cầu siêu chư hương linh anh hùng chiến sĩ, vì nước vong thân, đồng bào tử nạn, mười phương trăm họ, mười hai loại cô hồn, nương công đức này sớm xả đường mê, sanh về Tịnh Độ.

Khắp nguyện âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh, đồng sanh Tây phương, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

Leave a Reply