Tưởng Niệm Sư Trưởng

     Sư Trưởng xa rồi! Sư Trưởng ơi!
     Trời mây còn đọng hạt mưa rơi
     Tòng lâm nay đã vắng bóng người
     Hoa buồn đâu nữa sắc hồng tươi,
     Dược Sư lưu dấu chân người bước
     Khai mở nhân gian vạn tiếng cười.

Sắc không một phút tuy tan mộng,
Đạo nghĩa nghìn thu vẫn tạc lòng.

Nam mô Kim Quang Tháp, Tào Động Phái, Ma Ha Tỳ Kheo Ni Bồ Tát Giới Pháp Húy Hải Triều Âm, Tự Đại Thành, Hiệu Bác Tế Từ Hòa, Tôn Sư Thiền Tọa Hạ.

Leave a Reply