Ý nghĩa ngày đản sanh

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cũng ngày này, 2565 năm về trước, vào một buổi bình minh, khu vườn Lâm Tỳ Ni ngạt ngào hương hoa, tiếng chim ríu rít tưng bừng, đón chào vị cứu tinh muôn loại xuất thế, đón chào thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia.

Thái tử hạ sanh dưới cây Vô Ưu. Ngài đi 7 bước, mỗi bước hoa nở dưới chân. Tay trái chỉ xuống đất, tay phải chỉ lên trời, miệng nói: “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” (trên trời dưới đất chỉ có chân tâm bản tánh thường lạc ngã tịnh mới đáng tôn quý).

Đây là toát yếu toàn thể giáo lý Phật Đà.

Ngài vạch rõ 6 căn thật huyễn hóa, 6 trần thật ảo ảnh, 6 thức thật mê lầm. Không phải ta, không phải của ta mà là huyễn vọng vô minh.

Ngài chỉ rõ Pháp-thân thường lạc ngã tịnh là tánh Phật, bản lai ta vẫn có mà vẫn thường quên, nay quay trở về liền tới.

Một đời giáo hóa, đức Bổn Sư dù nói ngàn kinh vạn quyển, dù đặt ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn, chung quy cũng không ngoài mục đích trên.

Tới khi sắp nhập Niết-bàn, trong thời Pháp Hoa, Ngài tỏ lộ bản hoài: “Mười phương tam thế chư Phật chỉ ra đời với một mục đích vì chúng sanh khai thị Phật tri kiến”. Phật tri kiến tức là thấy biết “chân tánh độc tôn”. Đây là văn kết một đời đức Bổn Sư thị hiện giáo hóa. Cho nên biết câu nói lịch sử này, chính là cửa giải thoát vô thượng. Tất cả những ai đã tự xưng là Phật tử, không thể không suy ngẫm kỹ càng và đỉnh đới thọ trì.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Leave a Reply