Khai đàn TNX tháng 10

Khai dan TNX thang 10_01

KHAI ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU TNX

Từ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 10 năm Ất Mùi
(tức ngày 12-11 đến ngày 22-11-2015)

LỜI KHAI THỊ CỦA HƯ VÂN ĐẠI SƯ

Tôi xin thuật lại một việc cũ chính mắt tôi thấy cho các ông nghe.

Lúc trước, đời Thanh, khoảng năm Canh Tý, liên quân 8 nước vào kinh đô. Tôi theo chân vua Quang Chử và Từ Hy thái hậu chạy giặc. Giữa đường, gặp một đoạn phải chạy bộ về Thiểm Tây, mỗi ngày chạy mấy mươi cây số, luôn mấy ngày không có cơm. Trên đường gặp một ông già bá tánh đem dâng vua Quang Chử một miếng khoai rừng, ăn xong vua hỏi người ấy thứ gì ăn ngon lắm vậy? Các ông thử tưởng, hoàng đế ngày thường rất kiểu cách, rất oai phong, đâu từng đi bộ hơn mấy bước, chưa từng đói quá nửa bụng, chưa từng ăn hết một miếng khoai rừng. Đến lúc này, kiểu cách chẳng có, oai phong không còn, lội bộ cũng được, bụng đói cũng chịu, ăn rễ rau cũng ngon. Vì sao mà ông bỏ hết được?

– Vì liên quân đuổi bắt ông, ông nhất tâm chạy chết. Đến sau được nghị hòa, ông ngự giá về kinh, kiểu cách lại khởi, oai phong lại hiện, đi bộ không nổi, bụng đói không được, cái gì không ngon thì nuốt không trôi. Bởi vì lúc này ông buông không hết, liên quân không còn đuổi bắt ông chạy chết. Nếu ông thường đem cái tâm chạy chết ấy mà tu hành thì thế nào không thành công, đáng tiếc ông không có tâm lâu dài, gặp thuận cảnh thái độ cũ lại bộc khởi.

Các vị đồng tham thiền! Bọn quỷ vô thường luôn luôn theo đuổi sanh mạng chúng ta, không bao giờ chúng chịu “nghị hòa”. Chúng ta cần phải phát tâm thiết tha lâu dài để giải thoát vòng sanh tử. Tổ Cao Phong Diệu nói: “Người tham thiền cần yếu khắc định ngày thành công, giống như người rơi xuống giếng sâu ngàn trượng từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, muôn ngàn tư tưởng chỉ chăm chăm một việc mong ra khỏi giếng, trọn không có niệm thứ 2. Người thực hành được như vậy, hoặc 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, nếu không triệt ngộ, Cao Phong ngày nay phạm tội đại vọng ngữ, hằng đọa trong địa ngục Bạt Thiệt”. Cao Phong lão nhơn vì lòng đại bi thiết tha sợ e chúng ta không phát tâm tha thiết lâu dài, nên phát lời thệ nặng này để bảo chứng cho chúng ta.

(Trích trong Tham Thiền Yếu Chỉ của Hư Vân Đại Sư)

Khai dan TNX thang 10_03 Khai dan TNX thang 10_08

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *