Leo thang Thánh đạo

Leo thang Thánh đạo: học Bát Nhã. Lấy chân lý làm mục đích. Trong sống với thật tướng, ngoài cư xử bằng đức vô tranh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *