Category Bút tích

Thế gian hưởng thọ vật chất

Thế gian thọ hưởng vật chất để phục vụ mình, hỏi mình là gì? Vọng thân sanh già bệnh chết; vọng tâm quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Phật dạy: Phải…

Lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan giúp cho con cháu trọn nghĩa vẹn tình với cha mẹ ông bà. Đời này báo hiếu về vật chất tinh thần, còn lo siêu độ vong linh kiếp sau thoát khỏi u đồ. Làm cho truyền…

Hỷ xả

Hỷ xả thân mạng vì chúng sanh là cái vui của Bồ-tát.Hỷ xả tài sắc danh lợi là cái vui của bậc giải thoát.Hỷ xả oán thù là cái vui của bậc trí tuệ.

Đầu hạ 2005

Tây phương bổn tánh nào có hay, Tâm tư suy nghĩ, xót thương thay,Sáu đạo tam đồ sanh tử khổ.Nếu mà tỉnh ngộ, trở về ngay! Tây phương dễ đến, đạo dễ thànhMười niệm tinh chuyên liền vãng sanh,Phụng khuyến thế…