Category Bút tích

Hỷ xả

Hỷ xả thân mạng vì chúng sanh là cái vui của Bồ-tát.Hỷ xả tài sắc danh lợi là cái vui của bậc giải thoát.Hỷ xả oán thù là cái vui của bậc trí tuệ.

Đầu hạ 2005

Tây phương bổn tánh nào có hay, Tâm tư suy nghĩ, xót thương thay,Sáu đạo tam đồ sanh tử khổ.Nếu mà tỉnh ngộ, trở về ngay! Tây phương dễ đến, đạo dễ thànhMười niệm tinh chuyên liền vãng sanh,Phụng khuyến thế…

Người còn nghiệp chướng

Người còn nghiệp chướng không thể xuất ly tam giới, thoát luân hồi sanh tử. Chỉ có một cách niệm Phật A Di Đà, cầu đới nghiệp vãng sanh cõi An Lạc. Nương nguyện lực Phật A Di Đà về…

Không gieo trồng

Không gieo trồng làm sao có thu hoạch? Tặng một lời thiện lành ắt thu nhận thiện cảm. Tâm hoan hỷ nụ cười tươi tỉnh, ánh mắt vui vẻ, từ bi trí tuệ là năng lượng đúc kết nên những…