Hỷ xả

Hỷ xả thân mạng vì chúng sanh là cái vui của Bồ-tát.
Hỷ xả tài sắc danh lợi là cái vui của bậc giải thoát.
Hỷ xả oán thù là cái vui của bậc trí tuệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *