Lòng tin

Lòng tin làm nở hoa, bật sức mạnh, khiến ta trở về bản thể diệu minh. Nương đèn chánh pháp quay về nội tâm, tìm ra nguồn an lạc. Đem chân lý Như Lai ứng dụng vào đời hiện tại. Tu sĩ nắm vững giáo lý làm tư lương tự giác giác tha. Mỗi Tăng Ni là một viên gạch xây dựng ngôi Tam Bảo ở thế gian. Chất liệu của mỗi viên gạch quan hệ đến sự vững chắc của ngôi nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *