Thế gian hưởng thọ vật chất

Thế gian thọ hưởng vật chất để phục vụ mình, hỏi mình là gì? Vọng thân sanh già bệnh chết; vọng tâm quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc.

Phật dạy: Phải tìm cho ra bản tánh chân thật ai nấy sẵn có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *