Người còn nghiệp chướng

Người còn nghiệp chướng không thể xuất ly tam giới, thoát luân hồi sanh tử. Chỉ có một cách niệm Phật A Di Đà, cầu đới nghiệp vãng sanh cõi An Lạc. Nương nguyện lực Phật A Di Đà về cõi An Lạc rồi. Nơi đây không có duyên xấu ác, nghiệp nhân xấu không thể thành quả báo. Phải đợi đến khi tu hành vững vàng. Đứng địa vị Bồ-tát hoặc Phật mới dùng phước đức và trí tuệ mà trả nợ. Cho nên niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh cõi An Lạc là pháp đại sám hối. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *