Lễ Thọ Y Công Đức 2017

Ngày 16 tháng 7 năm Đinh Dậu
(06-09-2017)

LỄ THỌ Y CÔNG ĐỨC

Ngược dòng thời gian, hơn 25 thế kỷ về trước. Tại nước Xá Vệ, trong núi Ta La La, đức Thế Tôn và 800 Tỳ-kheo chung họp, vì Tôn giả A Na Luật Đà may y. Đức Phật dạy Tôn giả rằng: “Ông hãy vì các Tỳ-kheo nói pháp Cahyna và nên thường thường nói pháp Cahyna, hãy vâng thọ, đọc tụng, tu tập, khéo giữ gìn Cahyna pháp. Vì Cahyna pháp là căn bản phạm hạnh, đưa đến Giác, đưa đến Niết-bàn.

Nghe Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả A Na Luật Đà và đại chúng hoan hỷ tín thọ phụng hành. Để tiếp nối gót vàng thanh cao đó, hôm nay đạo tràng chùa Dược Sư:

Tiết đầu thu lập đàn khai khóa
Cahyna giải thoát khổ mê.
Nương nhờ Phật lực từ bi,
Dẫn đường Tăng chúng đồng thì tiến tu.

Thọ y công đức

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply