Đón Giao Thừa Năm Kỷ Hợi (2019)

VĂN CÚNG GIAO THỪA

Kính lạy Tam-bảo, năm cũ đã qua, bước sang năm mới, giờ phút tối linh, đón xuân tốt lành, đại chúng chí thành, cầu Phật gia hộ. Chúng con giác ngộ, kiến tánh minh tâm. Cầu khắp chúng sanh một năm khang ninh, thấm nhuần Phật pháp, nhà nhà ấm áp, đêm ngày an lạc, thế giới hòa bình, nhân dân no ấm, cửa thiền hưng thịnh, hằng chuyển pháp luân, phước tuệ tỏa hương, Bồ-đề tăng trưởng.

Nam quốc sơn hà mừng đón xuân,
Cùng hân hoan tiễn cựu nghênh tân.
Đài vàng chín phẩm hoa sen nở,
Chứng ngộ vô sanh vĩnh xuất trần.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đâu Suất giáng thần đại từ Di Lặc Tôn Phật (3 lễ).


* Hình ảnh:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *