CHÚC MỪNG NĂM MỚI

MỪNG XUÂN DI LẶC – NĂM CANH TÝ 2020

Phong tục thỉnh đức Di Lặc xông đất ngày đầu năm, có ý mong 365 ngày sắp tới, chúng ta sẽ được bình an vui vẻ như ngài. Muốn được như ngài phải tu theo ngài. “Mặc ai báng, mặc ai chê, đem lửa đốt trời luống tự nhọc. Ta nghe vui như uống nước cam lồ, tiêu dung đốn nhập khó nghĩ bàn”. Hòa-thượng Thanh Từ giảng rằng: “Cầm lửa đốt hư không, bao giờ hư không cháy?”. Trái lại, nếu tâm chúng ta làm bùi nhùi bốc cháy theo lửa sân của họ thì chúng ta bị cháy ra tro. Người tu đâu cần hơn thua. Chẳng những bình tĩnh thản nhiên, mà còn coi như được uống cam lồ. Chê khen là thử thách để đo lường trí tuệ vô sanh, lòng từ bi, hạnh nhẫn nhục. Nghĩa là đo lường đạo lực của chúng ta. Để kết luận Hòa-thượng cho bài phú:

Sãi tôi một dạ tu hành,
Buông xả vạn duyên.
Chí mong siêu thăng làm Phật Tổ,
Lòng nguyện độ tận chúng sanh.
Đêm đông trì chú, dóng chuông boong boong.
Ngày hạ tụng kinh, lên mõ cốc cốc.
Vì chuộng đạo đức,
Miệng chẳng nề ăn đắng ăn cay.
Bởi yêu hai chữ “Từ Bi”
Thân nào quản áo lành áo rách.

Đây là lời nhắc nhở. Đi tu quyết thành Phật thành Tổ để làm gì?
Để cứu vớt chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ.

Với tinh thần ấy, sáu căn quản gì trái tai, gai mắt. Đức Di Lặc tươi cười trong ngũ trược ác thế, nhờ trí tuệ biết rõ 6 căn huyễn hóa, 6 trần ảo ảnh, 6 thức mê lầm. Cổ nhân xưa hằng tự nhắc: “Tỉnh tỉnh chớ bị lừa!”. Xả thức sanh diệt trở về chân tánh vô sanh là Niết-bàn, là mùa xuân vĩnh cửu.

(Bốn Mùa Hoa Giác)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *