Giỗ Tổ A Nan

Ngày 08-08 năm Bính Thân GIỖ TỔ ANAN Anan là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là Khánh Hỷ. Sanh sau Phật 30 năm, nhằm đêm Phật thành đạo. Ngài là con vua Hộc Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ, em ruột Đề Bà Đạt Đa, em con chú của…

Đọc tiếp

Giỗ Tổ Huệ Viễn

Mùng 6 tháng 8 năm Bính Thân (06-09-2016) GIỖ TỔ HUỆ VIỄN Huệ Viễn đại sư họ Cổ người Nhạn Môn, bẩm tánh hiếu học, đã thông Nho điển lại giỏi Lão Trang. Nghe Đạo An pháp sư thuyết pháp, ngài khen: “Nào ngờ Phật thừa thâm diệu”, liền xuất…

Đọc tiếp