Bài 18: Quy sơn cảnh sách

Cái tâm thương xót nhắc nhở của Tổ Quy Sơn, dù đá cũng phải đổ mồ hôi, huống chi chúng ta có tánh Phật, lẽ nào chẳng ghi lòng tạc dạ, sửa tâm nuôi đức. Trong thắp đèn Bát Nhã, ngoài nghiêm tịnh 6 căn, an định tinh thần mà…

Đọc tiếp

Bài 16: Ba tháng an cư

3 tháng an cư công đức lớn như thế nên an cư gọi là Luật Quan Yếu. Tỳ-kheo không an cư, dù trọn đời cạo tóc đắp y trì giới, vẫn gọi là phá giới. Nhóm họp an cư mà không kỷ luật chân chính, gọi là tặc trụ, tội…

Đọc tiếp