Bài 20: Huấn từ ngày tán hạ

Ba tháng chuyên tu Giới Định Tuệ. Thượng căn chứng quả, trung căn hàng phục phiền não. Dù hạ căn mà giới luật thanh tịnh cũng tăng tấn đạo nghiệp. Nên Tỳ-kheo lấy kết hạ làm tuổi, gọi là hạ lạp. Niên thiếu Tỳ-kheo chưa đủ 5 hạ phải y…

Đọc tiếp

Ơn nghĩa Thầy

Ơn giáo dưỡng một đời nên tuệ mạng Nghĩa Tôn Sư muôn kiếp khó đáp đền Trăng Bát Nhã chiếu tan mây ngũ ấm Hoa từ bi tươi nở chứng vô sanh Mãi mãi trong con Phú An vùng đất Thánh Mãi mãi trong con nặng nghĩa ơn Thầy. Chúng…

Đọc tiếp