Lễ Vu Lan 2018

LỄ VU LAN NĂM MẬU TUẤT Lễ Vu Lan làm sáng tỏ chân lý “Nhất thiết duy tâm tạo”. Công đức chư Tăng thanh tịnh cùng với tấm lòng hiếu thảo chí thành của Phật tử chúng con, cảm thông đến những tâm hồn đau khổ. Khiến cha mẹ tổ…

Đọc tiếp

Lễ Tự Tứ 2018

Ý NGHĨA TỰ TỨ Tự là tự mình. Tứ là tha hồ. Trải thân đảnh lễ cầu thỉnh mọi người, hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi, xin tận tình chỉ bảo. Ta biết lỗi sám hối, khiến thân tâm được hoàn toàn thanh tịnh. Nhân duyên: Một trụ xứ, chúng…

Đọc tiếp