Niệm Phật Nhất Tâm

Người thế gian sống tháo động, tâm phải động theo nên khó khăn hành trì. Người xuất thế gian sống tịnh cư, ba nghiệp thanh tịnh, nhưng nếu không biết tu cứ tâm viên ý mã thì ý nghiệp không thể thanh tịnh. Càng ở thanh vắng bao nhiêu phiền…

Đọc tiếp