Đầu thu 2004

Đầu thu 2004

Tây phương mỗi bước nở sen hoa
Mở cửa khai đường, tạ Thích Ca
Căn dặn khăng khăng không chi khác
Một lòng nhớ Phật sớm về nhà.

Tây phương dễ đến, đạo dễ thành
Một niệm tinh chuyên liền vãng sanh
Phụng khuyến mau mau lên thuyền pháp
Đường về đất Phật rất an lành

                                                                                                                                                                                                                                Trân trọng
                                                                                                                                                                                                                   Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply