Lăng Nghiêm Toát Yếu

THẾ GIAN THÂM TRỌNG ÂN ÁI| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Dharma lecture of Surangama Sutra by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #1)Đức Phật hỏi Ngài Anan:"Ông thấy thắng tướng gì trong Pháp ta mà đốn xả được thế gian thâm trọng ân ái"?Đấy, Phật là một Nhà tâm lý, Phật biết tất cả hành động của chúng mình, thiện hay ác chỉ do ba việc:1. Ở đây lấy con mắt đại diện cho cả Sáu căn. Tức là Sáu căn xúc chạm vào Sáu trần, vì căn gặp cảnh trần.2. Mình gặp cảnh thì mình lãnh thọ, hoặc khổ hoặc vui. Vui thì sinh ra ưa thích, mà khổ thì sinh ra giận hờn. Đó là thọ và tưởng.3. Hễ ưa thích thì mình vơ lấy, mình vồ lấy. Mình giận hờn thì mình đẩy lui, mình ghét bỏ sinh ra sân giận.Một câu hỏi mà Phật nêu ba việc để cho Ông Anan y theo câu hỏi đó mà trả lời. Chứ thật ra chính Ông Anan cũng như chúng ta đâu có biết mình chỉ làm nô lệ cho bô máy Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức suốt ngày của mình, mà chúng ta đang bị nó thúc đẩy. Cái gốc con đường Luân hồi Sanh tử của chúng ta, tướng mạo của phàm phu là sống với Năm uẩn, suốt ngày để cho Thọ, Tưởng, Hành ba cái then chốt này đưa vào đường Luân hồi.Thì đây Đức Phật đặt ra câu hỏi mà chính ra mở đường cho Ông Anan biết lối trả lời. Việc Ông Anan làm là một việc rất quan trọng – Xả được ân ái. Phật chỉ cho chúng mình cái gốc của luân hồi là hai chữ ân ái. Mặt phải là ân ái, mặt trái là giận hờn ghét bỏ. Đấy là cái gốc thúc đẩy cho chúng ta tạo nghiệp. Mà Phật nói hai chữ ân ái chưa đủ, mà Phật thêm hai chữ thâm trọng. Đã thâm lại còn trọng! Chúng ta bị trói buộc nặng lắm! Từ lúc bé vào bào thai Mẹ, hút máu của Mẹ làm da, thịt, xương của mình làm sao nó không thâm trọng? Làm sao nó không thiết tha? Rồi ra khỏi bao thai lại bú sữa Mẹ. Mẹ cả ngày bồng, bế, ẵm, nâng niu cho nên tình ái không thể nào coi thường được. Cho nên Phật gọi đã thâm lại còn trọng. Chổ tình ái gia đình nó thâm nó trọng như vậy cho nên nó là cái gốc trầm luân.(Còn tiếp)- Toát yếu 2005 của Cố Ni Trưởng Hải Triều ÂmKỷ niệm thời khóa Tịnh Độ chiều thứ năm hàng tuần THU 8/3 tại bến đò Hân Tịnh cùng quý Liên hữu Phật tử đồng tu.Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cảĐệ tử và chúng sanh đểu trọn thành Phật đạo.Namo A MI ĐÀ Phật,Hue Vien Lotus – Trân trọng chia sẻ

Posted by Hue Vien Lotus on Montag, 12. März 2018

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply