Chương trình tu học

Tho y_43

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC 5 THÁNG Y CÔNG ĐỨC

Trong 5 tháng, đại chúng phải thực hành theo 5 nấc thang của ngài A Na Luật Đà dạy trong Kinh Cahyna.

I- GIỚI (Phần này đã học trong hạ nay chỉ hành trì)

a/ Hình đồng mỗi ngày thọ bát quan trai và học 24 oai nghi.
b/ Sadini học Sadi Luật Giải và Quy Sơn Cảnh Sách.
c/ Thức xoa học giới bổn.
d/ Tỳ-kheo-ni ôn luật Tứ Phần và Như Thích.

II- HỘ 6 CĂN

Tụng sám 6 căn trong bộ Khóa Hư của Trúc Lâm sơ Tổ.

III – THIỂU DỤC TRI TÚC

Tụng kinh Cahyna.

IV- TỰ CHỦ

Tụng kinh Tứ Niệm Xứ.

V- NGỒI THIỀN

Quán Sổ Tức và quán Bất Tịnh để trừ ngũ cái, khai tuệ vô lậu.

VI- NIỆM PHẬT

Ngoài các thời khóa tu học, chị em phải nhiếp tâm niệm Phật trong mọi lúc để cầu vãng sanh.

Mối ngày lễ Y Công Đức sau giờ Khóa lễ tối:

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ :

1- Cahyna y.
2- Kiên thật y.
3- Thưởng thiện phạt ác y.
4- Công đức y.
5- Tánh tướng bất nhị, minh hợp vô vi, nhất thiết tối thượng Tăng-già-gia chúng.
6- Thập Địa tam Hiền, ngũ quả tứ hướng, nhất thiết xuất thế Tăng-già-gia chúng.
7- Tỳ kheo ngũ chúng, hòa hợp vô tranh, nhất thiết trụ trì Tăng-già-gia chúng.
8- Kết tập phiên dịch, giảng dạy chú thích tam tạng, Đông Tây kim cổ liệt vị Pháp sư.
9- Tây thiên Đông độ Việt Nam, thập phương du hóa, truyền giáo khai sơn lịch đại Tổ sư.

Tám trăm Tỳ-kheo núi Talala
Cùng Thế Tôn may y Cahyna,
Năm nấc thang A Na Luật Đà
Xa lìa trần lao đời chật hẹp.
Chứng A-la-hán, đủ thần thông
Đại phước lực, đại oai thần.

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô đệ nhất thiên nhãn Cahyna đàn tràng đường chủ, đại thánh A Na Luật Đà tôn giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *