Cúng Ông Táo, ngày 23 (Xuân Nhâm Dần 2022)

VĂN KHẤN TÁO QUÂN

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
Nam mô Giám Trai Sứ Giả Bồ-tát.
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát Ma-ha-tát.

Ngưỡng bạch mười phương chư Phật, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Tôn Thần, Đức Giám Trai Bồ-tát cùng chư vị Thổ Địa Thành Hoàng, Thần Linh Xá Trạch, Thổ Thần Táo Quân, Bổn Địa Linh Kỳ, Thần bếp, Thần nước, Thần lửa,… chư vị Thiện Than tại trụ xứ Dược Sư từ bi thương xót chứng minh.
Nay tại nước Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng, huyện Đức Trọng, xã Phú Hội, thôn Phú An, số 351; nhân buổi Tân Xuân, mùng một tháng giêng năm Nhâm Dần (2022), chúng con Tỳ-kheo-ni Vĩnh Lạc, Tỳ-kheo-ni Bảo Giác cùng toàn thể Ni chúng chùa Dược Sư, lòng thành sắm sửa đồ ăn cùng hương trà hoa trái dâng cúng mười phương chư Phật, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng, Đức Giám Trai Bồ-tát, cung các vị Thổ Địa Thành Hoàng, Thổ Thần Táo Quân, Thần bếp, Thần nước, Thần lửa,… liệt vị Tôn Thần. Giờ phút này, chúng con thành tâm cung thỉnh chư vị giáng tới đạo tràng chứng minh và thọ dụng vật thực Ni chúng cúng dường.
Trong một năm qua, chúng con không tránh khỏi nhiều sơ sót lỗi lầm, xin quý Ngài hoan hỷ tha thứ và gia hộ cho chùa Dược Sư chúng con Phật Pháp xương minh, Già Lam hưng thịnh, hải chúng an hòa, món ăn thức uống đều được sung túc phong nhiêu. Những người nấu bếp thân khỏe tâm an, tiêu tai giải nạn, cát tường như ý. Đại chúng thọ dụng vật thực đều được bình an mạnh khỏe, tội chướng tiêu trừ, trí tuệ khai minh, tinh tấn tu hành, sớm viên thành đạo quả.
Chúng con nguyện đem công đức tu hành hồi hướng quý Ngài sớm tiêu trừ tội chướng, xả báo thân phàm, chứng Pháp thân thanh tịnh, rộng độ quần sanh cùng về cõi Phật.
Khắp nguyện âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ-tát.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát.
Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ-tát.
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh. (3 lần)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *