Khai đàn TNX 9-2020

PHỤNG PHẬT NIÊM HƯƠNG KHAI ĐÀN CHUYÊN TU

Ngưỡng khải Tam Bảo lực, Phật ân từ bi chứng giám: Ni chúng chùa Dược Sư chúng con, hôm nay ngày mùng 1 tháng 9 năm Canh Tý (nhằm ngày 17-10-2020), đạo tràng nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, chư Ni thanh tịnh, thúc liễm thân tâm, phát nguyện chuyên tu Tứ Niệm Xứ, nương thiện duyên này mong cầu thắng quả.
 
Nguyện cầu:

TOÀN DÂN NƯỚC VIỆT NAM
 
Thiên tai dịch bệnh thảm họa chóng tiêu tan, điều lành mau đến, việc xấu qua đi. Nhà nhà ấm no đầy đủ, thiên hạ thái bình. Một đời hành thiện nghiệp, thoát ly sanh tử hiểm nguy. Trăm họ cùng quy y, thọ hưởng hòa bình an lạc.
 
Việt Nam hưng vượng, thế giới thanh bình, chiến sự ngừng nghỉ, sát khí tiêu trừ, lòng người hướng thiện. Gia đình hưng thịnh, con cháu vui hòa, vạn tội băng tiêu. Người còn an vui cát khánh, kẻ mất thác sanh về cõi an lành.
 
Nguyện cầu đàn tràng thanh tịnh, thành công, viên mãn. Đại chúng bình an tinh tấn tu hành, mãn Bồ-đề nguyện.
 
Khắp nguyện âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh, đồng sanh An Lạc, đồng thành Phật đạo.
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *